B. Frem vedtægter

LOVE OG VEDTÆGTER FOR BOLDKLUBBEN ”FREM SAKSKØBING” STIFTET 2. MAJ 1906

LOVE OG VEDTÆGTER FOR BOLDKLUBBEN ”FREM SAKSKØBING” STIFTET 2. MAJ 1906
§ 1. Klubbens navn er Boldklubben ”Frem Sakskøbing”, og dens formål er at drive fodboldspil m.m. herunder undervisning af børn og unge i fodboldspillet.

§ 2. Boldklubben ”Frem Sakskøbing” er hjemmehørende i Guldborgsund Kommune.

§ 3. Som medlem af klubben kan optages enhver uberygtet person. Såvel aktive som passive medlemmer der er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance har stemmeret på generalforsamlingen. For medlemmer under 18 år varetages stemmeretten af en forælder/værge. Medlemmer af ”Frems Venner” og ”Frems Forældreforening” er i denne anledning at betragte som passive medlemmer.

§ 4. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælges for 2 år, med henholdsvis 4 og 3 på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år. Formanden vælges i ulige år. Kasserer vælges i lige år, dog kan kasserer, hvor dette vurderes hensigtsmæssigt vælges uden for bestyrelse. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og optræder med bindende virkning på klubbens vegne udadtil, desuden også med ret til at pådrage klubben økonomiske forpligtelser. Formand og kasserer er ansvarlige.

§ 5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned og indvarsles mindst 14 dage forinden.

§ 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling gælder nedenstående dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Prøvelse af mandater
3. Formandens beretning
4. Udvalgenes beretning
     a. Seniorudvalg
     b. Ungdomsudvalg
     c. Aktivitetsudvalg
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Personvalg
     a. Bestyrelsesmedlemmer
     b. Suppleanter
     c. Revisor
     d. Revisorsuppleanter
9. Eventuelt
Beslutninger fortages ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Skriftlig afstemning finder sted, når mindst 2 fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker dette.

§ 8. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 9. Bestyrelsen beslutter hvilke underudvalg, der skal nedsættes. Et medlem fra bestyrelsen tiltræder hvert oprettet udvalg. Seniorspillerne vælger en holdleder til hvert seniorhold. Trænere og holdledere for de enkelte hold arrangerer kampe og drager omsorg for, at sporten udøves på den rette måde og sammensætter kamphold. Deres afgørelse må i alle tilfælde adlydes under træning som i kamp.

§ 10. Ethvert medlem er underkastet de bestemmelser som bestyrelsen, træner eller holdledere måtte træffe i anledning af kampe og til ordenens overholdelse, hvor klubben har ansvaret for medlemmernes opførsel. Klubbens medlemmer er underkastet de love og vedtægter, der gælder for de idrætssammenslutninger, som klubben er medlem af. Ingen aktive medlemmer må deltage for andre fodboldklubber uden tilladelse i hvert tilfælde. Overtrædelse berettiger bestyrelsen til at tage sanktioner i anvendelse ved sådanne overtrædelser.

§ 11. Bestyrelsen træffer beslutning om drift af klubhus, kantine og baner, og kan evt. ansætte lønnet personale hertil udenfor bestyrelsen.

§ 12. Kontingent fastsættes af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves forud og kan indeholde forsikring til skadesdækning. Bestyrelsen beslutter hvilke medlemmer, der er kontingentfri. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der er i kontingentrestance, og træffer beslutning om evt. genoptagelse som medlem.

§ 13. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren eller et medlem af bestyrelsen. Der betales altid kontingent for det halvår indmeldelsen/udmeldelsen sker. Udmeldelse må indgives skriftligt til kassereren.

§ 14. Til at gennemgå regnskabet vælges på den ordinære generalforsamling 2 revisorer. De vælges for 2 år og afgår skiftevis hvert andet år, men kan genvælges.

§ 15. Klubbens aktive medlemmer, trænere, ledere og udvalgsmedlemmer har gratis adgang til klubbens kampe, bortset fra særlige regler ved pokalkampe m.m.

§ 16. I kamp skal spillerne møde i klubbens reglementerede spilledragt. Klubbens spilledragt er hvid trøje og sorte bukser samt hvide strømper.

§ 17. Bestemmelse om ændring af og tilføjelse til nærværende love kan kun ske på en i den anledning særligt indvarslet generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§ 18. Bestyrelsen kan udnævne medlemmer, der har gjort sig særligt fortjente, til æresmedlemmer af Boldklubben ”Frem Sakskøbing”. Æresmedlemmer er betalings frie ved klubbens arrangementer m.m.

§ 19. Klubben kan kun opløses på den i dette øjemed indkaldt generalforsamling, hvor halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer møder op og ¾ af de afgivne stemmer er herfor. Er der ikke mødt halvdelen af klubbens medlemmer op, indkaldes til en ny generalforsamling hvor ¾ af de fremmødte skal stemme for opløsning.

§ 20. Ved evt. opløsning af klubben overdrages rekvisitter og formue til Sakskøbing Fritidssammenslutning, som opbevarer disse. Rekvisitter og formue udleveres til opstart af evt. ny fodboldklub i Sakskøbing by indenfor en 5 årig periode. Herefter tilfalder formue og rekvisitter Sakskøbing Fritidssammenslutning.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 22-03-2017.