Vedtægter forældrebestyrelsen

Vedtægter forældrebestyrelsen 

§1

Foreningens navn er B. Frem’s Forældreforening og har hjemsted i Sakskøbing i Guldborgsund Kommune.
Dens formål er at støtte arbejdet i B. Frem’s ungdomsafdeling.

§2

Alle personer over 18 år kan optages som medlem for så vidt hans/hendes forhold til Frem og andre
unioner og sammenslutninger, som Frem er medlem af, ikke er til hindre derfor.

§3

Indmeldelse kan ske til et bestyrelsesmedlem. Kontingentet fastsættes på hvert års generalforsamling efter bestyrelsens indstilling.

§4

Medlemsrettighederne fortabes ved restance over 2 måneder.

§5

Ved fraflytning eller udmeldelse af forældreforeningen tilbagebetales ikke kontingent.

§6

Udmeldelse af forældreforeningen skal ske skriftligt til kassereren inden udgangen af december måned.

§7

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle forenin¬gens anliggender.
Den ordinære generalforsamling skal afhol¬des inden den l. juni og indkaldes skriftligt ved
annoncering i den lokale presse senest 14 dage før afholdelsen.
Forslag, der ønskes behandlet og evt. vedtaget på generalforsamlingen, skal være indsendt, så de er formanden i hænde senest 8 dage før dens afholdelse.
Stemmeret, der kun kan udøves ved personligt frem¬møde, har alle medlemmer, der har betalt
kontingent.
Kun stem¬meberettigede medlemmer er valgbare.
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne. Til ændring af vedtægterne og foreningens opløsning kræves dog skriftlig afstemning.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Afstemninger afgøres ved simpelt flertal.

Dagsorden for den ordinære general¬forsamling skal indeholde følgende:

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formanden aflægger beretning
Kassereren aflægger det reviderede regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 afgår i lige år og 4 afgår i ulige år)
b. Valg af 1-2 suppleanter
c. Valg af 2 revisorer (som afgår på skift hvert andet år)

Alle valg er for 2 år af gangen – dog vælges de 1-2 suppleanter kun for 1 år.

§8

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen finder anledning dertil og skal indkaldes, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer tilstiller bestyrelsen motiveret
begæring herom.
Hvis der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, sker det efter samme regler og med samme frister som til ordinær generalforsamling.

§9

Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse bestående af formand og 6 medlemmer, der fordeler arbejdet imellem sig selv og selv fastsætter foreningens forretningsorden.
Bestyrelsen skal føre medlemsliste, mødereferater samt kassekladde.
Bestyrelsen er be¬myndiget til at opkræve alle med foreningens drift forbundne indtægter og er berettiget til at afholde alle forfaldne udgifter.
Foreningen tegnes af formand og kasserer eller andet bestyrelsesmedlem i foreningen ved større
økonomiske aktiviteter.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er fremmødt.
Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Be¬styrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§10

Foreningens regnskab går fra l. januar til 31. december.
Det re¬viderede regnskab skal fremlægges på generalforsamlingen og skal indeholde driftsregnskab og
statusopgørelse.
Revisionen består af to på generalforsamlingen valgte personer.
Revisionen kan foretage uanmeldt revision og kasseeftersyn efter ønske og skal efter et sådant eftersyn, der skal foretages mindst en gang år¬ligt, skriftligt informere bestyrelsen om sin kommentar til regnskabet.

§11

Ændringer af vedtægterne kan ske på en i den anledning særlig indvarslet generalforsamling.

§12

Foreningen kan kun opløses på en i dette øjemed indkaldt gene¬ralforsamling, hvor halvdelen af
foreningens medlemmer er mødt, og 3/4 af de afgivne stemmer er herfor.
Er der ikke mødt til¬strækkeligt antal medlemmer, indkaldes der til en ny generalfor¬samling, hvor
bestemmelserne kan tages ved den overnævnte stem¬meflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.
I tilfælde af foreningens opløsning skal dens midler overdrages B. Frem til klub¬bens ungdomsarbejde.

§13

Medlemskab af forældreforeningen giver stemmeret i B. Frem.

————————————————————————————————————————–

Vedtægterne er oprindeligt vedtaget på det konstituerende møde den 24. februar 1972.
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1977.
Ændringer vedtaget igen på generalforsamlingen den 4. april 1990.
Ændringer vedtaget igen på generalforsamlingen den 17. marts 1992.
Ændringer vedtaget igen på generalforsamlingen den 2. marts 2011.